Przejdź do treści

Przedszkole nr 52

Przedszkole nr 52

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 52 w Warszawie

PRZEDSZKOLE NR 52 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 52 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, Niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych, Odnośniki otwierają się częściowo w nowych oknach, Dokumenty w pdf nie są dokumentami edytowalnymi.

Wyłączenia

 • Strona internetowa zawiera mapy dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku dostosowania do ustawy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Oskar Mirecki.
 • E-mail: omirecki@ursynow.pl
 • Telefon: +48224437441

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 52 w Warszawie
 • Adres: ul. Koncertowa 8
  02-787 Warszawa
 • E-mail: p52@eduwarszawa.pl
 • Telefon: +48222594155

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby dostać się do budynku przedszkola wejściem głównym należy pokonać dwa stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Następnie za nimi znajduje się pierwsza strefa w postaci drzwi otwieranych ręcznie w godz. 07.30 - 09.00 i 15.00 - 17.00 lub zdalnie (wideofon) w pozostałym czasie. Za drzwiami znajduje się hol z szatnią wyznaczający drugą strefę.
 2. Do drugiego wejścia (od strony stołówki) prowadzi lekko pochylony szeroki chodnik bez barier architektonicznych. Drzwi są otwierane zdalnie przez wideofon i przez pracownika placówki. Mogą z niego korzystać jedynie dzieci uczęszczające do przedszkola, jak również interesanci z problemem w poruszaniu się po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty.
 3. Dostęp do trzeciego wejścia jest możliwy jedynie od strony ogrodu. Teren jest nierówny, co utrudnia poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 4. Budynek dostępny jest w godzinach urzędowania przedszkola.
 5. Korytarze znajdujące się w/w obiekcie sa ogólnodostępne, nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku.
 6. Budynek jest jednokondygnacyjny, wewnątrz brak schodów i windy. Pochylnie i platformy nie mają zastosowania ze względu na płaską powierzchnię podłóg. 
 7. Wstęp osoby z psem asystującym na teren placówki jest możliwy po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
 8. W odległości ok. 100 m od budynku, znajduje się ogólnodostępny parking oraz kilka miejsc parkingowych obok przedszkola - przedszkole nie zapewnia dostępności miejsc dla interesantów.
 9. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content